Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚstav anorganické chemie  → Výzkum → Materiály pro fotoniku → Nabídky prací pro studenty
iduzel: 61345
idvazba: 72756
šablona: stranka
čas: 30.1.2023 06:30:28
verze: 5254
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 61345
idvazba: 72756
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uach.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 61345
path: 8548/25669/25670/25673/25767/28745/61345
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Nabídky prací pro studenty

Bakalářské a diplomové práce:

Studium optických vlastností a možného využití heterostruktur diamant/perovskit

Školitel: Ing. Jakub Cajzl, Ph.D., konzultant: doc. Ing. Pavla Nekvindová, Ph.D.

Popis: Perovskity jsou v současné době zkoumány především díky možnosti modifikovat různými substitucemi kationtů i aniontů jejich vlastnosti. Diamant vykazuje naopak zcela vyjímečné materiálové vlastnosti jako je tvrdost, chemická odolnost, nízká dielektrická konstanta a současně biokompatibilita. Práce je zaměřena na základní materiálový výzkum mono- a poly-krystalických perovskitových a diamantových tenkých vrstev a jejich kombinace s cílem modulovat elektrooptické vlastnosti vzniklé heterostruktury.
Návrhy a syntéza heterostruktur, modulace jejich strukturních, elektrických a optických vlastností vyvolaných interními (dotování, stres) a vnějšími (elektrické pole, světlo) stimuly bude zkoumána pomocí především optických analytických technik, které si student během práce osvojí. Navíc bude student provádět také teoretické modelování a výpočty, které pomohou ukázat správné experimentální směry.

Vliv nanočástic ZnO připravených ve skelném substrátu na luminiscenční vlastnosti f-prvků

Školitel: doc. Ing. Pavla Nekvindová, Ph.D., konzultant: Ing. Petr Vařák

Popis: Nanočástice ve sklech vykazují zajímavé optické vlastnosti. Studovány jsou lineární i nelineární vlastnosti převážně kovových nanočástic, popřípadě je známé, že kovové nanočástice mohou významně ovlivnit luminiscenci f-prvků ve skelném substrátu. Nanočástice oxidu zinečnatého vykazují vlastní laditelnou luminiscenci a její interakce s luminiscencí f-prvků není zatím zřejmá. Cílem práce je studium uvedené interakce.
V práci budou připravována (tavena, řezána a leštěna a temperována) skla obsahující nanočástice ZnO nebo lanthanoidy společně s různým množstvím, velikostí a distribucí nanočástic ZnO. Po provedení strukturní analýzy skel a strukturní analýzy nanočástic budou měřeny optické, tj. absorpční a luminiscenční vlastnosti připravených skel/kompozitů.

Hedvábné optické vlnovody

Školitel: doc. Ing. Pavla Nekvindová, Ph.D.

Popis: Optický vlnovod je základní strukturou každého optického komunikačního systému. Může být tvořen kombinací nejrůznějších materiálů s různým indexem lomu.  Biokompatibilita vlnovodu je důležitá pro včlenění optických struktur do živých organizmů. Cílem práce je příprava a popis vlastností biokompatibilního vlnovodu na bázi hedvábí nebo DNA.
Syntéza tenkých vrstev na bázi hedvábí nebo DNA na anorganických substrátech různými depozičními technikami. Struktura připravených vrstev bude charakterizována Ramanovou spektroskopií. Z optických vlastností bude měřena hodnota indexu lomu vrstvy, její disperze, vlnovodné vlastnosti a optický útlum, transmitance a popř. také vlastní nebo nevlastní luminiscence.

Luminiscence lanthanoidů ve struktuře ZnO

Školitel: doc. Ing. Pavla Nekvindová, Ph.D., konzultant: Ing. Jakub Cajzl, Ph.D.

Popis: Práce je zaměřena na experimentální i teoretickou studii atraktivního materiálu, kterým je monokrystalický i nanokrystalický ZnO dopovaný vzácnými zeminami. Zkoumáno bude ovlivňování vlastních a vytváření nových defektů ve struktuře ZnO a také, jak kombinace RE s defekty nebo dalšími prvky ovlivňují UV-VIS-NIR luminiscenci. Připravené dopované monokrystalické a nanokrystalické struktury ZnO budou testovány na potenciální využití jako fotonické členy s řízenou luminiscencí v UV-VIS-NIR oblasti vhodné pro degradaci organických látek ve vodě.
Příprava systematické řady vzorků ZnO dotovaného řadou lanthanoidů. Hlavními technikami pro dopování ZnO vzácnými zeminami bude lokalizovaná iontová implantace a objemový hydrotermální růst. Pro rekrystalizaci připravených RE:ZnO vzorků bude využíváno žíhání v různých atmosférách nebo ve vakuu. Experimentální studii bude doprovázet DFT teoretická simulace pozice defektů a vzácných zemin ve struktuře ZnO.

Příprava čoček s gradientní změnou indexu lomu pomocí metody iontové výměny ve skle

Školitel: doc. Ing. Pavla Nekvindová, Ph.D., konzultant: Ing. Jan Baborák

Popis: Optické čočky s gradientní změnou indexu lomu jsou běžně využívány v kompaktních zobrazovacích systémech. Vedle gradientní změny indexu lomu většinou uvedené komponenty jako nežádoucí jev vykazují gradientní dvojlom. Nově se ukazuje, že tuto vlastnost je možné využít k zlepšení axiálního rozlišení, což je možné využít např. v maticovém polarimetru určeném pro diagnostiku rakoviny.  Cílem je implementovat proces iontové výměny pro výroby uvedených GRIN čoček v české firmě.
Procesem iontové výměny bude student připravovat a také  charakterizovat čočky s gradientní změnou indexu lomu, nejprve v komerčních a později ve vlastních utavených typech skel. Svou pozornost by soustředil na možné využití symetrického gradientu dvojlomu a jeho využití.

Disertační práce:

Ladění luminiscence dopovaním vzácných zemin do monokrystalického a nanokrystalického ZnO pro využití ve fotonice

Školitel: doc. Ing. Pavla Nekvindová, Ph.D.

Aktualizováno: 25.10.2021 23:09, Autor: Jakub Cajzl

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi