Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚstav anorganické chemie  → Výzkum → Oxidové materiály na bázi přechodných kovů → Studentské práce
iduzel: 29487
idvazba: 42599
šablona: stranka
čas: 22.6.2024 08:55:42
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 29487
idvazba: 42599
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uach.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/vyzkum/oxidove-materialy/prace'
iduzel: 29487
path: 8548/25669/25670/25673/25767/28747/29487
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Studentské práce

Nabízená témata studentských prací

V případě zájmu nás neváhejte navštívit v laboratoři A210c nebo A207 (doc. Rubešová nebo Dr. Jakeš).

Keramické prekurzory směsných oxidů hafnia pro růst monokrystalů metodou Optical Floating Zone

Oxidy hafnia se vyznačují vysokou materiálovou hustotou a vysokým efektovním protonovým číslem - tzn. důležitými vlastnostmi pro záchyt tvrdého záření. Tyto vlastnosti ale s sebou nesou i vysoké teploty tání. proto je příprava monokrystalů možná pouze tzv. bezkelímkovými metodami. jednou z nich je tavení v optické peci, pro kterou bude student připravovat keramické proformy.  Práce bude probíhat ve spolupráci s Fyzikálním ústavem AV ČR a IKZ Berlin.

 ◳ ofz (jpg) → (ořez 215*215px)

Příprava a charakterizace monokrystalů nových materiálů na bázi alkalicko-olovnatých halogenidů pro scintilační a laserové aplikace

Halogenové matrice nedopované nebo dopované prvky vzácných zemin budou pěstovány metodou micro-pulling-down a vertikální Bridgmanovou metodou. Uvedené materiály jsou v součsnosti studovány pro jejich vhodné optické vlastnosti s širokým aplikačním potenciálem zahrnující např. scintilátory, lasery, světelné konvertory, ad. Práce bude probíhat ve spolupráci s Fyzikálním ústavem AV ČR.

 ◳ Dept27_VTFig4c (png) → (ořez 215*215px) 

Depozice tenkých vrstev opticky aktivních perovskitových fází pro konstrukci kompozitních magneto-optických nebo elektro-optických materiálů

Cílem práce bude optimalizovat růst perovskitových fází dopovaných vzácnými zeminami a vytvářet hetero struktury například s vrstvami nanodiamantu.

Práce bude probíhat ve spolupráci se skupinou doc. Nekvindové.

 ◳ thin film (jpg) → (originál)

Příprava transparentní keramiky oxidů perovskitové struktury metodou Spark Plasma Sintering

Kubické materiály založené na perovskitech dopovaných d- a f-prvky jsou díky svým vlastnostem slibnými luminiscenčními materiály. Tato práce by se zaměřila na přípravu oxidů metodou SPS. Budou testovány různé přípravy prekurzorových prášků - koprecipitace, metoda sol-gel, hydrotermální růst. Práce bude probíhat ve spolupráci s Fyzikálním ústavem AV ČR.

 ◳ SPS_LA (jpg) → (ořez 215*215px)

Růst scintilačních krystalů a jejich charakterizace

Práce je zaměřena na přípravu scintilačních materiálů na bázi multikomponentních granátů dopovaných Ce nebo Pr, které budou ve finále pěstovány ve formě monokrystalů metodou micro-pulling-down (mPD). Studium se zaměří na inkorporaci iontů, které mohou ovlivnit jednak hustotu materiálu, šířku zakázaného pásu a luminiscenční a scintilační vlastnosti. Práce bude probíhat ve spolupráci s Fyzikálním ústavem AV ČR.

 ◳ mPD_krystal (png) → (šířka 215px)

Příprava směsných oxidů lithia aplikovatelných pro detekci neutronů

nebo

Multikomponentní silikátové a borátové struktury použitelné pro detekci termálních neutronů 

Obě práce se zaměří na přípravu a testování směsných oxidů lithia nebo boru, které by následně mohly být připravovány ve formě monokrystalů a mohly by být použity pro konstrukci detektoru termálních neutronů. Alternativně mohou být materiály na bázi lithia nebo boru připravovány ve formě denzní keramiky pomocí SPS. Práce bude probíhat ve spolupráci s Fyzikálním ústavem AV ČR.

 ◳ borates (jpg) → (šířka 215px)

NOVÉ - Slinování fereritové keramiky (dopované lanthanoidy) pomocí technologie SPS

Úkolem je příprava a charakterizace nanoprášků o zadaném složení na bázi Fe-Co-X-O, ze kterých se budou slinovat keramické vzorky pomocí technologie SPS. Součástí práce je strukturní a magnetická analýza.

Spark plasma sintering - Wikipedia

Více informací u školitele

NOVÉ - Vrstevnaté manganity (Ln,Ca)Mn2O7 pro magnetické aplikace

Cílem práce je vývoj metody a stabilizace vrstevnaté fáze, měření magnetických vlastností a jejich modifikace magnetickými doapnty (lanthaniody nebo přechodnými prvky). Jedná se o experimentální práci pro výzkumné účely v oboru magnetického chlazení.

Více informací u školitele

Probíhající studentské práce

 • Luminiscenční materiály pro víceúčelové aplikace: jak na vylepšení vlastností, Karin Paurová, 4. ročník (ve společném vedení s FZU)
 • Oxidy dopované lanthanoidy pro magneto-optické aplikace, Ing. Václav Doležal, PGS
 • Perovskitové struktury vzácných zemin jako vhodná matrice pro scintilační použití, Ing. Jan Havlíček, PGS
 • Sesquioxidy dopované lanthanoidy pro použití ve scintilační technice, Ing. Tomáš Thoř, PGS
 • Příprava a růst krystalů scintilačních materiálů na bázi alkalických halogenidů a studium nových dopačních koncepcí, Ing. Kateřina Zloužeová, PGS (ve společném vedení s FZU)
 •  Hydrotermální depozice tenkých vrstev perovskitových fází, Herbert Kindl, 4. ročník
 •  Alumináty kovů alkalických zemin vhodné k syntéze transparentní keramiky, Vojtěch Ševčík, 4 ročník
 •  Sol-gel depozice tenkých vrstev perovskitových fází pro funkční kompozity, Stela Kašperanová, 2. ročník
 •  Cerem dopované oxidy hafnia a jejich rekrystalizace pomocí OFZ, Jiří Prikner, 2. ročník
 •  Příprava denzní aluminátové keramiky pomocí SPS, Matyáš Jandík, 3. ročník

Obhájené studentské práce

doktorské práce

 • Příprava opticky aktivních vrstev metodami sol -gel, 2020, Ing. Dana Mikolášová (školitel doc. Ing. Kateřina Rubešová, Ph.D.)
 • Optically active ytterbium garnets films for waveguiding applications, 2016, Ing. Tomáš Hlásek (školitel doc. Ing. Kateřina Rubešová, Ph.D.)
 • Studium vlastností supravodivých materiálů, 2012, Ing. Vilém Bartůněk (školitel doc. Ing.Olga Smrčková, CSc.)
 • Vlastnosti supravodičů Bi(Pb)-Sr-Ca-Cu-O s aniontovými substitucemi, 2010, Ing. Vít Jakeš (školitel doc. Ing. Dagmar Sýkorová, CSc.)

diplomové práce

 • Příprava multikomponentních granátových struktur pro detekci vysokoenergetického záření, 2022, Bc. Fedor Levchenko (školitel doc. Ing. Kateřina Rubešová, Ph.D.)
 • Nanostrukturované ferrity a manganity dopované lanthanoidy pro magnetické aplikace, 2021, Bc. Lukáš Blažek (školitel Ing. Ladislav Nádherný, Ph.D.)
 • Příprava oxidové keramiky metodou SPS, 2019, Bc. Jan Havlíček (školitel doc. Ing. Kateřina Rubešová, Ph.D.)
 • Příprava tenkých vrstev Er:YbAG metodou spin-coating, 2016, Bc. Vojtěch Polák (školitel Ing. Vít Jakeš, Ph.D.)
 • Příprava BaTiO3 feroelektrika pro použití v MRI diagnostice, 2014, Bc. Petra Bačová (školitel Ing. Kateřina Rubešová, Ph.D.)
 • Stanovení obsahu kyslíku ve směsných oxidech kobaltu, 2013, Bc. Nikola Bašinová (školitel Ing. Vít Jakeš, Ph.D.)
 • Vliv podmínek přípravy na mikrostrukturu a optické vlastnosti tenkých vrstev LiNbO3, 2014, Bc. Dana Mikolášová (školitel Ing. Kateřina Rubešová, Ph.D.)
 • Příprava LiNbO3 metodou sol-gel pro targety PLD, 2012, Bc. Jakub Erben (školitel Ing. Vít Jakeš, Ph.D.)
 • Termoelektrika na bázi oxidů kobaltu připravená ze sol-gel prekurzorů, 2011, Bc. Tomáš Hlásek (školitel Ing. Kateřina Rubešová, Ph.D.)
 • Tenké vrstvy LiNbO3 připravené sol-gel metodami v nevodném prostředí, 2011, Bc. Martina Chvalová (školitel Ing. Kateřina Rubešová, Ph.D.)

bakalářské práce

 •  Příprava tenkých vrstev dopovaného gadolinitého granátu pro detekci ionizujícího záření, 2023, Tomáš Chvojka (školitel doc. Ing. Kateřina Rubešová, Ph.D.)
 • Scintilační vlastnosti oxidů založených na PbHfO3 a jeho substitučních derivátech, 2022, Herbert Kindl (školitel Ing. Kateřina Rubešová, Ph.D.)
 • Příprava perovskitových fází hydrotermální metodou, 2022, Karin Paurová, (školitel Ing. Kateřina Rubešová, Ph.D.)
 • Lu2Hf2O7 jako materiál pro detekci tvrdého záření, 2022, Vojtěch Ševčík (školitel Ing. Vít Jakeš, Ph.D.)
 • Směsný oxid LiAl5O8:V pro detekci termálních neutronů, 2021, Johana Melzerová (školitel Ing. Vít Jakeš, Ph.D.)
 • Zlepšení scintilačních parametrů Ce:YAG pomocí kodopací, 2020, Fedor Levchenko (školitel doc. Ing. Kateřina Rubešová, Ph.D.)
 • Nanočástice ZnO dopovaného přechodnými kovy, 2019, Lukáš Blažek (školitel Ing. Ladislav Nádherný, Ph.D.)
 • Vliv oxidačního stavu ceru a jeho koncentrace v YAG na radioluminiscenční vlastnosti, 2017, Jan Havlíček (školitel Ing. Kateřina Rubešová, Ph.D.)
 • Příprava a charakterizace tenkých vrstev ErNbO4 a YbNbO4, 2013, Vojtěch Polák (školitel Ing. Vít Jakeš, Ph.D.)
 • Chemie a výroba energie (rešeršní práce), 2011, Dana Mikolášová (školitel doc. Ing. Dagmar Sýkorová, CSc.)
 • Historie a současný stav v syntéze umělých diamantů (rešeršní práce), 2010, Nikola Bašinová (školitel Ing. Vít Jakeš, Ph.D.)
 • Vliv chelatačních činidel na stabilitu gelu Bi-Pb-Sr-Ca-Cu a následná příprava Bi-2223, 2009, Tomáš Hlásek (školitel Ing. Kateřina Rubešová, Ph.D.)
 • Příprava a analytické stanovení roztoků Nb5+ pro následnou sol-gel přípravu LiNbO3, 2009, Martina Chvalová (školitel Ing. Kateřina Rubešová, Ph.D.)
 • Vysokoteplotní supravodiče - zpracování pro praktické využití (rešeršní práce), 2009, Jakub Erben (školitel doc. Ing. Olga Smrčková, CSc.)
 • Příprava směsného oxidu Ca,Sr-Cu metodami sol-gel, ovlivnění jeho vlastností substitucí vanadem, 2007, Pavol Zvonček (školitel Ing. Kateřina Rubešová, Ph.D.)
Aktualizováno: 15.8.2023 09:17, Autor: Kateřina Rubešová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi