Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚstav anorganické chemie  → Výzkum → Polovodiče a nanomateriály → Témata studentských prací
iduzel: 29280
idvazba: 37290
šablona: stranka
čas: 30.1.2023 06:07:42
verze: 5254
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 29280
idvazba: 37290
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uach.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 29280
path: 8548/25669/25670/25673/25767/28748/29280
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Témata studentských prací

Disertační práce

Anorganické analogy grafenu - silicen, germanen a jejich deriváty

Práce je zaměřena na vývoj nových metod pro syntézu anorganických analogů grafenu, studium jejich reaktivity a možnosti syntézy derivátů. Metody syntézy budou zaměřeny na vývoj nových metod chemické exfoliace Zintlových fází s vrstevnatou strukturou. Syntetizované materiály budou studovány pro možnosti aplikačního využití v katalýze (fotokatalýza, elektrokatalýza) a mikroelektronice (luminiscenční struktury).

Obor: ANCH4

Nanostruktury na bázi vrstevnatých karbidů - MXeny

Práce řeší metodu přípravy MAX vrstevnatých fázi obecného složení M1+yAXy, kde M je přechodný kov, A je kov či polokov ze skupiny p prvků (Al,Si, Ge) a X je uhlík, případně dusík. MAX fáze mají unikátní vrstevnatou strukturu a chemickou exfoliací je možné získat tzv. MXeny monovrstvy karbidů či nitridů obecného složení M1+yXy s povrchem stabilizovaným pomocí různých funkčních skupin. Disertační práce se zabývá vývojem nových metod syntézy těchto látek (SPS metody, vysokoteplotní keramické syntézy) a procesy chemické exfoliace a povrchové funkcionalizace. Připravené fáze budou studovány z hlediska energetických aplikací (vývoj vodíku, Li a Na baterie, membrány pro separaci vodíku, superkapacitory). Bude studován vliv složení a struktury na jejich vlastnosti.

 Obor: ANCH4

2D nanomateriály pro energetické aplikace

Práce řeší možnosti využití nových vrstevnatých materiálů na bázi chalkogenidů přechodných kovů pro konstrukci katod Li a Na baterií. Materiály budou studovány z hlediska vztahů mezi strukturou a složením a stabilitou katodového materiálu a jeho kapacitou. Připravené materiály budou detailně studovány pomocí pokročilých analytických technik (HR-SEM a HR-TEM; AFM; XPS; Ramanova spektroskopie; elektrochemické techniky).

 Obor: ANCH4

Chemie anorganických analogů grafenu – nanostruktury na bázi pniktogenů

Práce se zabývá studiem kovalentních a nekovalentních interakcí pniktogenů a možnosti zlepšení dlouhodobé stability těchto materiálů. Mono- a vícevrstvé materiály budou získávány optimalizovanými procesy mechanické exfoliace. Na těchto materiálech budou testovány vlivy nekovalentních interakcí substituovaných delokalizovaných organických systémů za účelem kontroly jejich transportních vlastností. Pomocí radikálových reakcí budou testovány možnosti kovalentních funkcionalizací povrchů. Finálně budou studovány a optimalizovány metody přípravy funkčních mikroelektronických součástek na báze FET tranzistorů a fotodetektorů.

 Obor: ANCH4

Syntéza grafenu exfoliací uhlíkových nanotrubiček

Experimentální práce zaměřená na exfoliaci uhlíkových nanotrubiček pomocí oxidace nebo interkalace alkalickými kovy. Uhlíkové nanotrubičky a syntetizované grafenové pásky budou studovány zejména pomocí Ramanovy spektroskopie, FTIR, STM, AFM a dalšími pokročilými sondovými metodami.

 Obor: ANCH4

Syntéza 2D nanomateriálů „bottom-up“ procesy

2D anorganické materiály na bázi MoS2 a příbuzných látek vykazují zcela unikátní vlastnosti. Materiály budou syntetizovány z různých prekurzorů za hydrotermálních podmínek. Optimalizace procesu přípravy vede k materiálům s požadovanou strukturou a počtem vrstev. Charakterizace bude prováděna pokročilými technikami jako je AFM, Ramanova spektroskopie a měřením fotoluminiscenčních spekter.

 Obor: ANCH4

Diplomové práce

Syntéza a elektrokatalytické vlastnosti vrstevnatých karbidů

Práce bude zaměřena na vývoj metody syntézy vrstevnatých karbidů, tzv. MEXenů a optimalizace metod jejich chemické exfoliace. Bude studován potenciál použití exfoliovaných karbidů v elektrokatalýze. Syntetizované materiály budou charakterizovány širokým spektrem pokročilých technik (XPS, AFM, Raman, SEM/TEM).

Obory: ANC, ANM

MXeny, nove 2D nanomateriály pro uchovávání energie

Práce bude zaměřena experimentálně na exfoliaci vrstevnatých karbidů a možnosti jejich aplikací pro uchovávání energie v superkapacitorech a elektrokatalytickou výrobu vodíku. Výchozí karbidy budou syntetizovány vysokoteplotní reakcí z prvků, chemicky exfoliovány a následně studovány jejich strukturní a chemické vlastnosti a aplikační potenciál pro elektrokatalytické aplikace.

 Obory: ANC, ANM

Syntéza 2-dimenzionálních nanomateriálů „bottom-up“ procesy

2-Dimenzionální anorganické materiály na bázi MoS2 a obdobných látek vykazují zcela unikátní vlastnosti. Materiály budou syntetizovány z různých prekurzorů za hydrotermálních podmínek. Optimalizace procesu přípravy vede k materiálům s požadovanou strukturou a počtem vrstev. Charakterizace bude prováděna pokročilými technikami jako je AFM, Ramanova spektroskopie a měřením fotoluminiscenčních spekter.

 Obory: ANC, ANM

Nové anorganické analogy grafenu – silicen a germanen

Práce bude řešit možnosti syntézy 2D materiálů na bázi křemíku a germania pomocí chemické exfoliace prekurzorů, studium jejich chemických vlastností, reaktivity a možností uplatnění v mikro- a opto-elektronice. Syntetizované materiály budou charakterizovány pomocí pokročilých spektroskopických (XPS, FTIR, Ramanova spektroskopie) a mikroskopických technik (SEM, TEM, AFM).

 Obory: ANC, ANM

Chemie halogenderivátů grafenu

Práce se zabývá syntézou halogenderivátů grafenu a možnosti jejich využití pro pokročilé funkcionalizace pomocí organokovových sloučenin. Syntetizované materiály budou detailně charakterizovány pomocí pokročilých mikroskopických (AFM, SEM, TEM) a spektroskopických technik (XPS, Ramanova spektroskopie, FT-IR).

 Obory: ANC, ANM

Pniktogeny – nové 2D nanomateriály

Práce je zaměřena na studium interakce monovrstev orthorombického fosforu (černý fosfor) a dalších vrstevnatých pniktogenů s organickými polovodiči na bázi polyaromatických systémů. Bude studován proces interakce s povrchy a vliv na chemickou stabilitu exfoliovaných pniktogenů a možnosti ovlivnění transportních vlastností.

 Obory: ANC, ANM

Syntéza vysokoteplotních vrstevnatých MAX karbidických fází

Experimentální práce zaměřená na výzkum nových metod syntézy vrstevnatých karbidů M1+xAlCx, kde M je Ti, Zr a Hf. Budou studovány možnosti syntézy pomocí vysokoteplotních keramických technik i pokročilých metod jako je SPS a HIP. Syntetizované látky budou studovány pro aplikace elektrokatalýze a konstrukci superkapacitorů.

Obory: ANC, ANM

Nové 2D materiály pro fotokatalýzu

Práce je zaměřena na syntézu 2D opticky aktivních materiálů na bázi anorganických analogů grafenu (silicen, germicen, vrstevnaté chalkogenidy) pro degradace organických polutantů (např. pesticidy). Práce bude řešit syntézu a exfoliace materiálů a jejich následnou topochemické konverze a funkcionalizace. Syntetizované materiály budou vyhodnocovány z hlediska fotokatalytické aktivity s použitím různých druhů záření a studium vztahů mezi strukturou, složením a jejich fotokatalytickou aktivitou.

 Obory: ANC, ANM

3D tisk funkčních struktur pro katalýzu a optiku

Experimentální práce zaměřená na vývoj tiskových formulací na bázi PMMA a PS s opticky a katalyticky aktivními komponenty pro FMD tisk 3D struktur s aplikacemi v nelineární optice, katalýze a fotokatalýze. Práce bude zaměřena na přípravu luminiscenčních kvantových teček a katalyticky aktivních 2D nanostruktur, jejich zavedení do polymerní matrice a následný 3D tisk funkčních struktur. Připravené materiály budou studovány z hlediska optických, katalytických a strukturních vlastností.

Obory: ANC, ANM

Elektrochemické vlastnosti chalkogenidů platinových kovů

Experimentální práce zaměřená na syntézu vrstevnatých dichalkogenidů platinových kovů a vývoj metod jejich chemické a mechanické exfoliace. Materiály budou studovány z hlediska vlivu složení a struktury na energeticky významné katalytické reakce jako je vývoj vodíku a kyslíku.

Obory: ANC, ANM

Nanostruktury vrstevnatých chalkogenidů – mechanická a chemická exfoliace

Cílem práce je vyvinout metody pro vysoce účinné exfoliace vrstevnatých dichalkogenidů bez použití surfaktantů a netěkavých rozpouštědel. Následně budou vyvíjeny procesy separace exfoliovaných monovrstev pomocí vysokorychlostní gradientové centrifugace. Cílem práce je příprava vrstev z exfoliovaných dichalkogenidů pomocí self-assembling technik a demonstrace jejich aplikací při konstrukci plynových senzorů a dalších pokročilých mikroelektronických součástek.

Obory: ANC, ANM

Syntéza 2D nanomateriálů „bottom-up“ procesy

2-Dimenzionální anorganické materiály na bázi MoS2 a obdobných látek vykazují zcela unikátní vlastnosti. Materiály budou syntetizovány z různých prekurzorů za hydrotermálních podmínek. Optimalizace procesu přípravy vede k materiálům s požadovanou strukturou a počtem vrstev. Charakterizace bude prováděna pokročilými technikami jako je AFM, Ramanova spektroskopie a měřením fotoluminiscenčních spekter.

Obory: ANC, ANM

Bakalářské práce

Detektory plynů na bázi vrstevnatých chalkogenidů

Experimentální práce je zaměřena na syntézu a následnou exfoliaci dichalkogenidů 5 a 6 skupiny a studium jejich využití pro detekci plynů metodou impadanční spektroskopie. Připravené materiály i senzorické struktury budou detailně charakterizovány pomocí mikroskopických technik (SEM, AFM) i chemického složení (XPS, Ramanova spektroskopie).

Obory: M, B, F, CHMA

Kompozitní materiály na bázi oxidu grafenu

Oxid grafenu patří mezi intenzivně studované nanomateriály. Práce je zaměřena na optimalizaci syntézy a zesiťovaného oxidu grafitu. Syntetizovaný materiál bude následně charakterizován pomocí fyzikálních a fyzikálně chemických metod (XPS, SEM, AFM, FT-IR, Raman).

Obory: M, B, F, CHMA

Deriváty grafenu pro elektrochemické senzory – Experimentální práce

Bakalářská práce je zaměřena na přípravu fluorovaných derivátu grafenu a studium jejich aplikačního potenciálu pro elektrochemickou detekci biologicky aktivních látek.

Obory: M, B, F, CHMA

Syntéza vrstevnatých karbidických MAX fází

Bakalářská práce je zaměřena na přípravu vrstevnatých karbidů obecného složení Tix+1AlCx a optimalizaci metod chemické exfoliace. Exfoliované MXenové fáze budou testovány pro detekci biologicky aktivních látek a využití v elektrokatalýze.

Obory: M, B, F, CHMA

Luminescenční kvantové tečky na bázi grafenu

Experimentální práce je zaměřena na přípravu uhlíkových kvantových teček na bázi grafenu. studium jejich reaktivity a vlivu chemického složení na luminiscenční vlastnosti.

Obory: M, B, F, CHMA

Uhíkové membrány pro separační aplikace

Experimentální práce je zaměřena na přípravu membrán na bázi grafenu a uhlíkových nanotrubiček pro separace plynů a par organickcýh látek. Práce řeší metodiku přípravy membrán, optimalizaci jejich mechanických vlastností a chemického složení a studium jejich vlivu na separační vlastnosti membrán.

Obory: M, B, F, CHMA

Fotokatalytické aplikace pniktogenů

Experimentální práce je zaměřena na syntézu orthorombické vrstevnaté modifikace fosforu a jeho pevných rozotků s arsenem. Studium metod exfoliace na monovrstvy a možnosti jejich využití při fotokatalytické degradaci organických polutantů.

Obory: M, B, F, CHMA

Pokročilá syntéza grafenových derivátů

Experimentální práce je zaměřena na syntézu hydrogenovaného grafenu a studium jeho reaktivity z hlediska nukelofilních substitůcí a radikálových reakcí. Syntetizované materiály budou studovány z hlediska potenciálního využití pro detekci biologicky aktivních látek.

Obory: M, B, F, CHMA

Příprava nanostruktur vrstevnatých chalkogenidů mechanickou exfoliací

Práce je zaměřena na vývoj metod mechanické exfoliace vrstevnatých materiálů s cílem získání stabilní koloidní suspenze monovrstev exfoliovaných chalkogenidů přechodných kovů. Další částí práce je příprava nanostruktur na bázi těchto materiálů a jejich následné testování pro přípravu chemických senzorů a optických detektorů.

Obory: M, B, F, CHMA

Parciálně fluorovaný grafen a jeho senzorické aplikace - obsazené

Experimentální práce je zaměřena na přípravu fluorovaných derivátu grafenu a studium jejich aplikačního potenciálu pro elektrochemickou detekci biologicky aktivních látek.

Obory: M, B, F, CHMA

Aktualizováno: 31.1.2019 13:42, Autor: Kateřina Szőkölová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi