Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚstav anorganické chemie  → Výuka → Doktorské studium → Témata doktorských prací
iduzel: 28769
idvazba: 40243
šablona: stranka
čas: 8.8.2020 16:10:33
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/context/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Témata disertačních prací pro rok 2020/2021

Studijní program:

Anorganické analogy grafenu - silicen, germanen a jejich deriváty

Sofer Zdeněk, prof. Ing. Ph.D. ( Zde...@vscht.cz)
Práce je zaměřena na vývoj nových metod syntézy anorganických analogů grafenu, studium jejich reaktivity a možnosti syntézy jejich derivátů. Metody syntézy budou zaměřeny na studium nových postupů chemické exfoliace Zintlových fází s vrstevnatou strukturou. U studovaných materiálů bude posuzována možnost jejech aplikačního potenciálu v katalýze (fotokatalýza, elektrokatalýza) a mikroelektronice (luminiscenční struktury).

Chemie anorganických analogů grafenu – nanostruktury na bázi pniktogenů

Sofer Zdeněk, prof. Ing. Ph.D. ( Zde...@vscht.cz)
Práce je zaměřena na studium kovalentních a nekovalentních interakcí vrstevnatých pniktogenů a možnosti zlepšení dlouhodobé stability těchto materiálů. Mono- a vícevrstvé materiály budou získávány optimalizovanými procesy mechanické exfoliace. Na těchto materiálech budou testovány vlivy nekovalentních interakcí substituovaných delokalizovaných organických systémů za účelem posouzení jejich transportních vlastností. Pomocí radikálových reakcí budou testovány možnosti kovalentních funkcionalizací povrchů. Finálně budou studovány a optimalizovány metody přípravy funkčních mikroelektronických součástek na bázi FET tranzistorů a fotodetektorů.

Chemie monoelementárních 2D materiálů

Sofer Zdeněk, prof. Ing. Ph.D. ( Zde...@vscht.cz)
Práce je zaměřena na studium reaktivity a možností chemické derivatizace 2D materiálů na bázi křemíku a germania

Mikro a nanoroboti na bázi fotokatalytických materiálů pro biomedicínské aplikace

Pumera Martin, doc. RNDr. Ph.D. ( pum...@vscht.cz)
Student bude v práci konstruovat chemicky poháněné nanoroboty pro transport léčiv a léčbu rakovinových nádorů. Využit bude především anorganický přístup. Cílem je se naučit vyrobit mikro a nanoroboty pomocí elektrochemické i fyzikální depozice par, dále ovládání a dálkové ovládání mikro a nanorobotů a jejich chemické programování. Více na www.nanorobots.cz.

Mikro a nanoroboti pro cílené doručování léčiv do rakovinových buněk

Pumera Martin, doc. RNDr. Ph.D. ( pum...@vscht.cz)
V práci bude uchazeč konstruovat chemické mikroroboty sloužící k dávkvání léčiv při léčbě rakoviny. Využije přitom především anorganickou chemi, kdy se zaměří na fotoaktivní systémy. Student se naučí, jak vyrobit mikro a nanoroboty pomocí depozice par, jak ovládat i dálkově ovládat mikro a nanoroboty a jak je chemicky programovat. Více na www.nanorobots.cz

Mikro a nanoroboti pro dekontaminaci polutantů v životním prostředí

Pumera Martin, doc. RNDr. Ph.D. ( pum...@vscht.cz)
Candidate will construct microrobots powered by chemicals for environmental remediation using inorganic chemistry approach. He/she will develop efficient catalyst to remove nitroaromatic and pesticide pollutants in ground waters. More on www.nanorobots.cz

Multikomponentní silikátové a borátové struktury použitelné pro detekci termálních neutronů

Jakeš Vít, Ing. Ph.D. ( jak...@vscht.cz)
Předmětem této práce budou multikomponentní silikátové a borátové struktury se substitucí ionty aktivátorů s cílem zvýšit fázovou a chemickou odolnost materiálu a zlepšit scintilační odezvu při detekci záření neutronů.

Nanoobjekty jako aditiva do iontových kapalin

Bartůněk Vilém, Ing. Ph.D. ( Vil...@vscht.cz)
Iontové kapaliny se vyznačují mnohými užitečnými vlastnostmi, mezi které patří zjéma velmi malý tlak jejich par. Proto je možnost jejich alikace poměrně vysoká, od transportu tepla až po použití jako ekologicky přijatelných rozpouštědel. Jejich vlastntosti je možné různým spůsobem vylepšovat a jením z přístupů může být přídavek nejzůznějších nanoobjektů, zejména na bázi oxidů kovů. Studium tohoto přístupu je obsahm této dizertační práce.
Zásady: Disertační práce bude vypracována jako samostatná vědecká práce pod vedením školitela a konzultantů. Dělí se na část rešeršní, ve které bude podrobně zpracován stav poznání a rozsáhlá literární rešerše. Dále bude práce obsahovat experimentální část, kde budou popsány použité postupy. Ve výsledkové části budou uvedeny a diskutovány dosažené výsledky.

Nanostruktury na bázi vrstevnatých karbidů - Mxeny

Sofer Zdeněk, prof. Ing. Ph.D. ( Zde...@vscht.cz)
Práce je zaměřena na metodu přípravy vrstevnatých MAX fází obecného složení M1+yAXy, kde M je přechodný kov, A je kov či polokov ze skupiny p-prvků (Al,Si, Ge) a X je uhlík, případně dusík. MAX fáze mají unikátní vrstevnatou strukturu a chemickou exfoliací je možné získat tzv. MXeny - monovrstvy karbidů či nitridů obecného složení M1+yXy s povrchem stabilizovaným pomocí různých funkčních skupin. Student se bude zabývat vývojem nových metod syntézy těchto látek (SPS metody, vysokoteplotní keramické syntézy) a procesy chemické exfoliace a povrchové funkcionalizace. Připravené fáze budou studovány z hlediska energetických aplikací (vývoj vodíku, Li a Na baterie, membrány pro separaci vodíku, superkapacitátory). Bude studován vliv složení a struktury na jejich vlastnosti.

Nízkodimenzionální struktury křemíku a germania pro optické aplikace

Sofer Zdeněk, prof. Ing. Ph.D. ( Zde...@vscht.cz)
Práce je zaměřena na vývoj nových metod syntézy nanostruktur na bázi křemíku a germania a studium jejich luminiscenčních a dalších optických vlastností pro potenciální aplikace v optoelektronice

Nové struktury 2D materiálů připravované PVD a CVD technikami

Sofer Zdeněk, prof. Ing. Ph.D. ( Zde...@vscht.cz)
Práce je zaměřena na vývoj technik pro CVD depozice nanostruktur vrstevnatých materiálů a studium potenciálních aplikací v elektronice a optice.

Příprava a růst krystalů scintilačních materiálů na bázi alkalických halogenidů a studium nových dopačních koncepcí

Rubešová Kateřina, doc. Ing. Ph.D. ( kat...@vscht.cz)
Král Robert, Ing. Ph.D. ( k...@fzu.cz)
Téma práce bude zaměřena na přípravu a růst krystalů scintilačních materiálů na bázi hygroskopických alkalických halogenidů, např. jodidu sodného (NaI), jodidu cesného (CsI), dopovaného monovalentními kationty (např. Tl), vertikální Bridgmanovou metodou a metodou micro-pulling-down. Práce bude probíhat ve spolupráci s firmou NUVIA a.s. a Fyzikálním ústavem AV. Náplní práce bude optimalizace technologie růstu velkoobjemových krystalů NaI:Tl připravovaných vertikální Bridgmanovou metodou a studium nových dopačních konceptů v alkalických halogenidech kationty o vyšším mocenství, např. Sr, Ca, Eu2+. Na výše uvedených materiálech a jejich krystalech budou studovány vlastnosti týkající se jejich složení (prvkového a strukturního), tepelných, optických, luminiscenčních a scintilačních vlastností. Cílem práce je zvýšit optickou kvalitu připravovaných krystalů pro průmyslové aplikace a optimalizovat složení krystalů tak, aby byly zlepšeny parametry jako např. vysoký světelný výtěžek a rychlá scintilační odezva. Tato práce bude realizována částečně formou pracovního poměru s možností kariérního postupu ve firmě NUVIA a.s..
Zásady: Optimalizace technologie růstu velkoobjemových krystalů NaI:Tl připravovaných vertikální Bridgmanovou metodou na pracovišti firmy NUVIA bude zahrnovat: (i) optimalizaci kvality vstupních surovin metodou rekrystalizace, tj. stanovením čistoty a homogenity vstupních surovin, (ii) optimalizaci růstu krystalů vertikální Bridgmanovou metodou testováním různých růstových podmínek, tj. měřením teplotního pole (teplotního gradientu) v peci a stanovením jeho vlivu a vlivu tažící rychlosti na pozici a tvar fázového rozhraní a (iii) optimalizaci chladící rychlosti a jejího vlivu na výslednou kvalitu krystalu. Druhá část této práce bude zaměřena na studium nových dopačních konceptů v alkalických halogenidech kationty o vyšším mocenství, např. Sr, Ca, Eu2+, ad. Monokrystaly uvedených sloučenin budou připravovány z taveniny metodou micro-pulling-down na pracovišti Fyzikálního ústavu AV ČR.
Fázová a strukturní charakterizace připravených vzorků bude například zahrnovat techniky rentgenové a elektronové difrakce, XPS, SEM, TEM nebo Ramanovu spektroskopii. Optické chování připravených vzorků bude charakterizováno například pomocí fotoluminiscenční spektroskopie, teplotně stimulované luminiscence nebo scintilace buzené vysokoenergetickým zářením; bude také studována kinetika těchto jevů.

Příprava a  vlastnosti jednodoménových krystalů na bázi ReBCO

Jankovský Ondřej, Doc. Ing. Ph.D. ( Ond...@vscht.cz)

Syntéza grafenu exfoliací uhlíkových nanotrubiček

Sofer Zdeněk, prof. Ing. Ph.D. ( Zde...@vscht.cz)
Experimentální práce zaměřená na exfoliaci uhlíkových nanotrubiček pomocí oxidace nebo interkalace alkalickými kovy. Uhlíkové nanotrubičky a syntetizované grafenové pásky budou studovány zejména pomocí Ramanovy spektroskopie, FTIR, STM, AFM a dalšími pokročilými sondovými metodami.

Syntéza 2D nanomateriálů „bottom-up“ procesy

Sofer Zdeněk, prof. Ing. Ph.D. ( Zde...@vscht.cz)
2D nanomateriály na bázi MoS2 a příbuzných látek vykazují zcela unikátní vlastnosti. Materiály budou syntetizovány z různých prekurzorů hydrotermálními metodami. Optimalizace procesu přípravy vede k materiálům s požadovanou strukturou a počtem vrstev. Charakterizace bude prováděna pokročilými technikami jako je AFM, Ramanova spektroskopie a měřením fotoluminiscenčních spekter.

Syntéza 2D nanomateriálů „bottom-up“ procesy

Sofer Zdeněk, prof. Ing. Ph.D. ( Zde...@vscht.cz)
2D nanomateriály na bázi MoS2 a příbuzných látek vykazují zcela unikátní vlastnosti. Materiály budou syntetizovány z různých prekurzorů hydrotermálními metodami. Optimalizace procesu přípravy vede k materiálům s požadovanou strukturou a počtem vrstev. Charakterizace bude prováděna pokročilými technikami jako je AFM, Ramanova spektroskopie a měřením fotoluminiscenčních spekter.

Vrstevnaté formy křemíku a germania a jejich optické vlastnosti

Sofer Zdeněk, prof. Ing. Ph.D. ( Zde...@vscht.cz)
Rychle se rozvíjející skupina vrstevnatých materiálů na bázi křemíku a germania má optické vlastnosti silně závislé na povrchové funkcionalizaci. Práce je zaměřena na možnosti chemických modifikací povrchu vrstevnatého křemík a germania a vlivu funkčních skupin na luminiscenční vlastnosti. Optimalizované materiály budou testovány pro elektronické aplikace se zaměřením na konstrukci hybridních diod (LED) a solárních článků. Bude studována kompatibilita syntetizovaných 2D nanomateriálů s organickými polovodiči při přípravě hybridních optoelektronických heterostruktur.

Vrstevnaté chalkogenidy pro uchovávání energie

Sofer Zdeněk, prof. Ing. Ph.D. ( Zde...@vscht.cz)
Práce je zaměřena na studium využití i vrstevnatých chalkogenidů a možnosti jejich využití pro elektrochemické uchovávání energie v bateriích a superkapacitorech a elektrokatalytické aplikace.

Vrstevnaté karbidy, nitridy a boridy pro elektrokatalýzu

Sofer Zdeněk, prof. Ing. Ph.D. ( Zde...@vscht.cz)
Práce řeší problematiku syntézy vrstevnatých karbidů a od nich odvozených nitridů a boridů pomocí vysokoteplotní syntézy v pevné fázi. Následně bude studován proces elektrochemické exfoliace a možnosti uplatnění pro elektrochemické uchovávání energie a elektrokatalýzu

Vytváření kovových nanostruktur ve skle a sklokeramice: studium sruktury, chemických a optických vlastnosti

Nekvindová Pavla, doc. Ing. Ph.D. ( pav...@vscht.cz)
Práce je zaměřena na cílené vytváření kovových nanočástic, zejména nanočástic mědi, stříbra a zlata, v různých skelných nebo sklo-keramických matricích. Společně s Universitou v Orléans hodláme využívat nové technologie pro přípravu nanočástic ve skle a sklo-keramice. Systematicky budou studovány vztahy mezi přítomností nanočástic s různou strukturou, velikostí, tvarem a distribucí na výsledné optické vlastnosti materiálu. Zaměřit se hodláme zejména na absorpční a luminiscenční vlastnosti.

2D materiály pro foto-elektrochemický rozklad vody

Sofer Zdeněk, prof. Ing. Ph.D. ( Zde...@vscht.cz)
Práce je zaměřena na studium využití 2D nanomateriálů na bázi vrstevnatých chalkogenidů a jejich kompozitů pro foto-elektrochemický rozklad vody. Student bude řešit možnosti optimalizace vlastností těchto materiálů pomocí dopování, funkcionalizace povrchů a optimalizace složení za účelem snížení přepětí při fotokatalytickém vývoji vodíku a optimalizací odezvy materiálů na různé vlnové délky světla ve viditelné a ultrafialové oblasti.

2D nanomateriály pro detekci polutantů v životním prostředí

Pumera Martin, doc. RNDr. Ph.D. ( pum...@vscht.cz)
Práce se soustředí na přípravu 2D materiálů, které budou sloužit k odstraňování škodlivin ze životního prostředí. Cílem je vyvinout účinný materiál/katalyzátor k odstranění nitroaromatických a pesticidních látek v podzemních vodách pomocí elektrochemických a fotoelektrochemických metod. Více na www.nanorobots.cz

2D nanomateriály pro energetické aplikace

Sofer Zdeněk, prof. Ing. Ph.D. ( Zde...@vscht.cz)
Práce je zaměřena na možnosti využití nových vrstevnatých materiálů na bázi chalkogenidů přechodných kovů pro konstrukci katod Li a Na baterií. Materiály budou studovány z hlediska vztahů mezi strukturou a složením a stabilitou katodového materiálu a jeho kapacitou. Připravené materiály budou detailně studovány pomocí pokročilých analytických technik (HR-SEM a HR-TEM; AFM; XPS; Ramanova spektroskopie; elektrochemické techniky).

3D-tisk pro přípravu 3D grafenových elektrod pro detekci dekontaminaci polutantů v životním prostředí

Pumera Martin, doc. RNDr. Ph.D. ( pum...@vscht.cz)
Práce je soustředěna na přípravu 3D tištěných elektrod pro odstanění škodlivin ze životního prostředí. Cílem bude vyvinout účinný systém k odstranění nitroaromatických a pesticidních látek znečišťujících podzemní vody. Více na www.nanorobots.cz
Aktualizováno: 21.2.2017 12:52, Autor:

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi