Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚstav anorganické chemie  → Výuka → Doktorské studium → Témata doktorských prací
iduzel: 28769
idvazba: 40243
šablona: stranka
čas: 28.2.2020 22:50:34
verze: 4633
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/context/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Témata disertačních prací pro rok 2020/2021

Studijní program:

Mikro a nanoroboti na bázi fotokatalytických materiálů pro biomedicínské aplikace

Pumera Martin, doc. RNDr. Ph.D. ( pum...@vscht.cz)
Student bude v práci konstruovat chemicky poháněné nanoroboty pro transport léčiv a léčbu rakovinových nádorů. Využit bude především anorganický přístup. Cílem je se naučit vyrobit mikro a nanoroboty pomocí elektrochemické i fyzikální depozice par, dále ovládání a dálkové ovládání mikro a nanorobotů a jejich chemické programování. Více na www.nanorobots.cz.

Mikro a nanoroboti pro cílené doručování léčiv do rakovinových buněk

Pumera Martin, doc. RNDr. Ph.D. ( pum...@vscht.cz)
V práci bude uchazeč konstruovat chemické mikroroboty sloužící k dávkvání léčiv při léčbě rakoviny. Využije přitom především anorganickou chemi, kdy se zaměří na fotoaktivní systémy. Student se naučí, jak vyrobit mikro a nanoroboty pomocí depozice par, jak ovládat i dálkově ovládat mikro a nanoroboty a jak je chemicky programovat. Více na www.nanorobots.cz

Mikro a nanoroboti pro dekontaminaci polutantů v životním prostředí

Pumera Martin, doc. RNDr. Ph.D. ( pum...@vscht.cz)
Candidate will construct microrobots powered by chemicals for environmental remediation using inorganic chemistry approach. He/she will develop efficient catalyst to remove nitroaromatic and pesticide pollutants in ground waters. More on www.nanorobots.cz

Multikomponentní silikátové a borátové struktury použitelné pro detekci termálních neutronů

Jakeš Vít, Ing. Ph.D. ( jak...@vscht.cz)
Předmětem této práce budou multikomponentní silikátové a borátové struktury se substitucí ionty aktivátorů s cílem zvýšit fázovou a chemickou odolnost materiálu a zlepšit scintilační odezvu při detekci záření neutronů.

Příprava a růst krystalů scintilačních materiálů na bázi alkalických halogenidů a studium nových dopačních koncepcí

Rubešová Kateřina, doc. Ing. Ph.D. ( kat...@vscht.cz)
Král Robert, Ing. Ph.D. ( k...@fzu.cz)
Téma práce bude zaměřena na přípravu a růst krystalů scintilačních materiálů na bázi hygroskopických alkalických halogenidů, např. jodidu sodného (NaI), jodidu cesného (CsI), dopovaného monovalentními kationty (např. Tl), vertikální Bridgmanovou metodou a metodou micro-pulling-down. Práce bude probíhat ve spolupráci s firmou NUVIA a.s. a Fyzikálním ústavem AV. Náplní práce bude optimalizace technologie růstu velkoobjemových krystalů NaI:Tl připravovaných vertikální Bridgmanovou metodou a studium nových dopačních konceptů v alkalických halogenidech kationty o vyšším mocenství, např. Sr, Ca, Eu2+. Na výše uvedených materiálech a jejich krystalech budou studovány vlastnosti týkající se jejich složení (prvkového a strukturního), tepelných, optických, luminiscenčních a scintilačních vlastností. Cílem práce je zvýšit optickou kvalitu připravovaných krystalů pro průmyslové aplikace a optimalizovat složení krystalů tak, aby byly zlepšeny parametry jako např. vysoký světelný výtěžek a rychlá scintilační odezva. Tato práce bude realizována částečně formou pracovního poměru s možností kariérního postupu ve firmě NUVIA a.s..
Zásady: Optimalizace technologie růstu velkoobjemových krystalů NaI:Tl připravovaných vertikální Bridgmanovou metodou na pracovišti firmy NUVIA bude zahrnovat: (i) optimalizaci kvality vstupních surovin metodou rekrystalizace, tj. stanovením čistoty a homogenity vstupních surovin, (ii) optimalizaci růstu krystalů vertikální Bridgmanovou metodou testováním různých růstových podmínek, tj. měřením teplotního pole (teplotního gradientu) v peci a stanovením jeho vlivu a vlivu tažící rychlosti na pozici a tvar fázového rozhraní a (iii) optimalizaci chladící rychlosti a jejího vlivu na výslednou kvalitu krystalu. Druhá část této práce bude zaměřena na studium nových dopačních konceptů v alkalických halogenidech kationty o vyšším mocenství, např. Sr, Ca, Eu2+, ad. Monokrystaly uvedených sloučenin budou připravovány z taveniny metodou micro-pulling-down na pracovišti Fyzikálního ústavu AV ČR.
Fázová a strukturní charakterizace připravených vzorků bude například zahrnovat techniky rentgenové a elektronové difrakce, XPS, SEM, TEM nebo Ramanovu spektroskopii. Optické chování připravených vzorků bude charakterizováno například pomocí fotoluminiscenční spektroskopie, teplotně stimulované luminiscence nebo scintilace buzené vysokoenergetickým zářením; bude také studována kinetika těchto jevů.

Příprava a  vlastnosti jednodoménových krystalů na bázi ReBCO

Jankovský Ondřej, Doc. Ing. Ph.D. ( Ond...@vscht.cz)

Vytváření kovových nanostruktur ve skle a sklokeramice: studium sruktury, chemických a optických vlastnosti

Nekvindová Pavla, doc. Ing. Ph.D. ( pav...@vscht.cz)
Práce je zaměřena na cílené vytváření kovových nanočástic, zejména nanočástic mědi, stříbra a zlata, v různých skelných nebo sklo-keramických matricích. Společně s Universitou v Orléans hodláme využívat nové technologie pro přípravu nanočástic ve skle a sklo-keramice. Systematicky budou studovány vztahy mezi přítomností nanočástic s různou strukturou, velikostí, tvarem a distribucí na výsledné optické vlastnosti materiálu. Zaměřit se hodláme zejména na absorpční a luminiscenční vlastnosti.

2D nanomateriály pro detekci polutantů v životním prostředí

Pumera Martin, doc. RNDr. Ph.D. ( pum...@vscht.cz)
Práce se soustředí na přípravu 2D materiálů, které budou sloužit k odstraňování škodlivin ze životního prostředí. Cílem je vyvinout účinný materiál/katalyzátor k odstranění nitroaromatických a pesticidních látek v podzemních vodách pomocí elektrochemických a fotoelektrochemických metod. Více na www.nanorobots.cz

3D-tisk pro přípravu 3D grafenových elektrod pro detekci dekontaminaci polutantů v životním prostředí

Pumera Martin, doc. RNDr. Ph.D. ( pum...@vscht.cz)
Práce je soustředěna na přípravu 3D tištěných elektrod pro odstanění škodlivin ze životního prostředí. Cílem bude vyvinout účinný systém k odstranění nitroaromatických a pesticidních látek znečišťujících podzemní vody. Více na www.nanorobots.cz
Aktualizováno: 21.2.2017 12:52, Autor: Lenka Matějová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi