Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚstav anorganické chemie  → Výuka → Doktorské studium → Témata doktorských prací
iduzel: 28769
idvazba: 40243
šablona: stranka
čas: 17.11.2019 23:03:00
verze: 4621
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/context/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Témata disertačních prací pro rok 2019/2020

Anorganická chemie

Studijní program: Chemie (čtyřletá)

Anorganické analogy grafenu - silicen, germicen a jejich deriváty

Sofer Zdeněk, doc. Ing. Ph.D. ( Zde...@vscht.cz)
Práce je zaměřena na vývoj nových metod pro syntézu anorganických analogů grafenu, studium jejich reaktivity a možnosti syntézy derivátů. Metody syntézy budou zaměřeny na vývoj nových metod chemické exfoliace Zintlových fází s vrstevnatou strukturou. Syntetizované materiály budou studovány pro možnosti aplikačního využití v katalýze (fotokatalýza, elektrokatalýza) a mikroelektronice (luminiscenční struktury).

Anorganický katalytický mikro a nano-roboti pro cílené dodání léčiv

Pumera Martin, RNDr. Ph.D. ( pum...@vscht.cz)
Tato práce se zaměří na konstrukci inorganických katalytických a fotokatalytických (např. TiO2) mikro a nanorobotů a modifikaci jejich povrchů pro adsorbci a desorpci malých molekul léčiv.

Anorganický katalytický mikro a nano-roboti pro detekci a dekontaminaci polutantů

Pumera Martin, RNDr. Ph.D. ( pum...@vscht.cz)
Tato práce se zaměří na konstrukci anorganických katalytických a fotokatalytických mikro a nanorobotů a modifikaci jejich povrchů pro detekci a dekontaminaci polutantů.

Chemie anorganických analogů grafenu – nanostruktury na bázi pniktogenů

Sofer Zdeněk, doc. Ing. Ph.D. ( Zde...@vscht.cz)
Práce se zabývá studiem kovalentních a nekovalentních interakcí pniktogenů a možnosti zlepšení dlouhodobé stability těchto materiálů. Mono- a vícevrstvé materiály budou získávány optimalizovanými procesy mechanické exfoliace. Na těchto materiálech budou testovány vlivy nekovalentních interakcí substituovaných delokalizovaných organických systémů za účelem kontroly jejich transportních vlastností. Pomocí radikálových reakcí budou testovány možnosti kovalentních funkcionalizací povrchů. Finálně budou studovány a optimalizovány metody přípravy funkčních mikroelektronických součástek na báze FET tranzistorů a fotodetektorů.

Koordinační sloučeniny přechodných kovů s redoxně aktivními ligandy odvozenými od vitaminu B6

Hoskovcová Irena, Ing. CSc. ( hos...@vscht.cz)
Syntéza iminových ligandů kondenzací pyridoxalu a vhodných aminokyselin. Popis redoxního chování volných ligandů. Syntéza jejich koordinačních sloučenin s biogenními přechodnými kovy, sledování vlivu komplexace na redoxní chování kovu i ligandu.

Krystalochemie a termoelektrické vlastnosti směsných oxidů kobaltu

Sedmidubský David, prof. Dr. Ing. ( sed...@vscht.cz)
Studium vztahů mezi chemickým složením, krystalovou strukturou a fyzikálními vlastnostmi směsných oxidů kobaltu s cílem optimalizovat jejich koeficient temoelektrické účinnosti pro termoelektrickou konverzi.

Multikomponentní silikátové a borátové struktury jako vhodné systémy pro detektory ionizujícího záření

Jakeš Vít, Ing. Ph.D. ( jak...@vscht.cz)
Předmětem této práce budou multikomponentní silikátové a borátové struktury se substitucí ionty aktivátorů s cílem zvýšit fázovou a chemickou odolnost materiálu a zlepšit scintilační odezvu při detekci záření neutronů.

Nanostruktury na bázi vrstevnatých karbidů - MXeny

Sofer Zdeněk, doc. Ing. Ph.D. ( Zde...@vscht.cz)
Práce řeší metodu přípravy MAX vrstevnatých fázi obecného složení M1+yAXy, kde M je přechodný kov, A je kov či polokov ze skupiny p prvků (Al,Si, Ge) a X je uhlík, případně dusík. MAX fáze mají unikátní vrstevnatou strukturu a chemickou exfoliací je možné získat tzv. MXeny monovrstvy karbidů či nitridů obecného složení M1+yXy s povrchem stabilizovaným pomocí různých funkčních skupin. Disertační práce se zabývá vývojem nových metod syntézy těchto látek (SPS metody, vysokoteplotní keramické syntézy) a procesy chemické exfoliace a povrchové funkcionalizace. Připravené fáze budou studovány z hlediska energetických aplikací (vývoj vodíku, Li a Na baterie, membrány pro separaci vodíku, superkapacitory). Bude studován vliv složení a struktury na jejich vlastnosti.

Perovskitové struktury vzácných zemin jako vhodná matrice pro scintilační použití

Rubešová Kateřina, doc. Ing. Ph.D. ( kat...@vscht.cz)
Práce bude zaměřena na testování oxidových matric nových složení dopovaných ionty f- a d-prvků. Základní testovací sady složení perovskitů budou připravovány metodami sol-gel, slibná složení pak budou připravena ve formě transparentní keramiky (metodou SPS), případně ve spolupráci s FZU AV v podobě monokrystalů (metodou Micro-Pulling Down). Po základním testování luminiscenčních vlastností budou optimalizovány parametry pro specifická použití ve scintilační technice, s ohledem na druh detekovaného vysokoenergetického záření a typ finálního detektoru.
Zásady: Student se zaměří na systematickou studii multikomponentních perovskitů těžkých prvků a jejich dopaci d- nebo f-prvky pro použití v luminiscenční, ale hlavně scintilační technice. Student bude připravovat keramické vzorky pomocí metod sol-gel, které bude muset modifikovat na základě znalostí chování přítomných iontů v kapalné fázi. Student bude pro přípravu vzorků používat také metodu SPS a dále bude vybrané vzorky připravovat ve spolupráci s FZU AV v podobě monokrystalů. Student použije pro charakterizaci prekursorových prášků a finální keramiky například tyto metody: XRD, XRF, XPS, SEM-EDX, TEM, AFM, TG/DTA, Ramanova spektroskopie, IČ spektroskopie, PL spektroskopie, katodolominiscence, radioluminiscence, UV/VIS transmitance a reflektance.

Příprava hybridů grafén - Fe(III) komplex použitím Fe(III) komplexů žádaných magnetických vlastností (SCO)

Murašková Viera, RNDr. Ph.D. ( mur...@vscht.cz)

Syntéza řady komplexů Fe(III) s asymetrickými tripodálními pyridoxalovými Schiffovými ligandy a zkoumání vlivu substituce na jejich magnetické chování s cílem pozorovat fenomén spinového přechodu (SCO). Příprava hybridů grafén - Fe(III) komplex, porovnání magnetických vlastností hybridu a molekulárního komplexu.

Termodynamické vlastnosti nestechiometrických oxidů

Sedmidubský David, prof. Dr. Ing. ( sed...@vscht.cz)
Experimentální a teoretické studium vlivu kyslíkové nestechiometrie na tepelnou kapacitu a další materiálové vlastnosti oxidů přechodných kovů

Výpočty elektronové struktury a termodynamických vlastností vrstevnatých materiálů

Sedmidubský David, prof. Dr. Ing. ( sed...@vscht.cz)
Na základě výpočtů elektronové struktury metodami DFT budou budou odvozeny kohezní a povrchové energie vybraných vrstevnatých materiálů (derivátů grafenu, dichalkogenidů přechodných kovů, pniktogenů). Z Hellmann-Feynmanových sil vyhodnocených z DFT výpočtů po aplikaci výchylek na jednotlivé atomy budou počítána fononová spektra. Výsledky budou využity pro vyhodnocení termodynamických vlastností těchto materiálů a výpočtům jejich stability.

2D nanomateriály pro energetické aplikace

Sofer Zdeněk, doc. Ing. Ph.D. ( Zde...@vscht.cz)
Práce řeší možnosti využití nových vrstevnatých materiálů na bázi chalkogenidů přechodných kovů pro konstrukci katod Li a Na baterií. Materiály budou studovány z hlediska vztahů mezi strukturou a složením a stabilitou katodového materiálu a jeho kapacitou. Připravené materiály budou detailně studovány pomocí pokročilých analytických technik (HR-SEM a HR-TEM; AFM; XPS; Ramanova spektroskopie; elektrochemické techniky).
Aktualizováno: 21.2.2017 12:52, Autor: Lenka Matějová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi