Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚstav anorganické chemie  → Výuka → Doktorské studium → Doktorské obory
iduzel: 28767
idvazba: 36644
šablona: stranka
čas: 28.2.2020 22:37:16
verze: 4633
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/context/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Doktorské obory

Anorganická chemie

Anorganická chemie

Doktorský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Obor je zaměřen na syntézu speciálních anorganických sloučenin a materiálů, na výzkum jejich struktury pomocí nejrůznějších charakterizačních a teoretických metod a na studium vztahů mezi jejich strukturou a fyzikálně-chemickými vlastnostmi. Na těchto základech pak lze navrhovat racionálně cílené syntézy anorganických materiálů a koordinačních sloučenin s předem definovanými fyzikálními, elektrochemickými, katalytickými a biochemických vlastnostmi. Absolvent studijního oboru získává teoretické znalosti v pokročilé anorganické chemii, především v oblasti popisu chemické vazby, termodynamické stability a elektrochemických vlastností anorganických látek, z nichž se odvozují nejen specifické, technické aplikace, ale také úloha prvků v biochemických systémech. Kromě toho je absolvent vychováván k osvojení si teoretických základů i praktických dovedností v metodách stanovení struktury a fyzikálně-chemické charakterizace anorganických materiálů a koordinačních sloučenin. Zaměřením na strukturu, materiálové vědy a biokoordinační chemii se absolventovi oboru dostává speciálních interdisciplinárních znalostí a experimentálních dovedností hraničících na jedné straně s fyzikou a fyzikální chemií a na straně druhé s biochemií. Získané znalosti se mohou podle povahy dizertační práce měnit v rozpětí od čistě experimentálně-interpretačních až po znalosti vycházející z kvantové mechaniky nebo jiných teoretických modelů sloužících k popisu molekulové a krystalové struktury. K dalším dovednostem získaným během studia patří zevrubné ovládnutí výpočetní techniky.

→ více
Chemie a technologie anorganických materiálů

Chemie a technologie anorganických materiálů

Doktorský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Obor je zaměřen na oblast kinetiky a mechanismů vysokoteplotních procesů, fázových rovnováh, koloidně-chemických jevů v heterogenních soustavách, chemické interakce materiálů s přírodním či tělním prostředím, na inženýrské studium procesů při výrobě skel, keramiky a anorganických pojiv, včetně jejich fyzikálního a matematického modelování, vývoj nových typů keramiky, anorganických skel a pojiv, výzkum souvislostí mezi strukturou, chemickým a fázovým složením a užitnými vlastnostmi materiálů a také na vývoj speciálních experimentálních metod zaměřených na chemickou, strukturní a fázovou analýzu, včetně mikroanalýzy povrchů pevných látek. Z hlediska aplikací jsou zkoumány např. skla pro fotoniku, pevné elektrolyty, skla pro kosmický výzkum, skelné, keramické a sklokeramické biomateriály pro medicínu, nová anorganická pojiva (geopolymery), kompozitní materiály pro stavebnictví či vysokoteplotní aplikace, povrchové vrstvy vylepšující optické, mechanické, chemické či bioaktivní užitné vlastnosti nekovových i kovových materiálů. Studiem a vlastní samostatnou prací získá absolvent hluboké znalosti o postupech přípravy anorganických nekovových materiálů o požadovaných vlastnostech, zejména pro použití v moderní technice, dále o efektivním využití surovin a o ekologických aspektech příslušných výrob. Obeznámí se s novými experimentálními metodami používanými ke studiu vztahů mezi přípravou, strukturou a vlastnostmi pevných látek a materiálů uvedeného typu. Osvojí si dovednosti v aplikaci výpočetní techniky k získávání informací a k vyhodnocování dat.

→ více
Aktualizováno: 8.9.2016 14:51, Autor: Lenka Matějová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi